ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες τρείς (3) ενότητες:

Α. Μαθήματα/Σεμινάρια (Υποχρεωτικά Μαθήματα, Μαθήματα Κορμού)

Β. Πρακτική Άσκηση

Γ. Παρουσίαση


Α. Μαθήματα/Σεμινάρια

Απαιτούνται τουλάχιστον 6 μαθήματα:

1. Τουλάχιστον 3 υποχρεωτικά μαθήματα

2. Τουλάχιστον 3 μαθήματα κορμού (επιλεγμένα από ειδική λίστα μαθημάτων κορμού)


1. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΚΕΠ101: Σειρά Διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» (2 ECTS)

 • ΚΕΠ102: «Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας» (3 ECTS)

 • ΚΕΠ 103/104: Μαθήματα Σύντομης Διάρκειας (Θερινού Εξαμήνου)

 • ΔΕΔ 468: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή
  ΔΕΔ 434: Επιχειρηματικότητα ή
  ΔΕΔ 432: Διαχείριση Καινοτομιών
  (ή άλλο σχετικό μάθημα που θα συσταθεί στο μέλλον και αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε μαθήματος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο)

Υφιστάμενα Μαθήματα Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου ΚΕΠ101-Σειρά Διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» και ΚΕΠ 102- «Ειδικά Σεμινάρια στην Επιχειρηματικότητα»

 • Εγγραφή και επιτυχημένη παρακολούθηση του ΚΕΠ101 (Σειρά Διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»).
  Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 • Εγγραφή και επιτυχημένη παρακολούθηση του ΚΕΠ102 (Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας), μέσω συμμετοχής σε εργαστήρια και/ή διαγωνισμούς καινοτομίας / επιχειρηματικότητας, στην Κύπρο ή το εξωτερικό, διοργανωμένα από συνεργαζόμενους φορείς – όπως τα θερινά σχολεία του European Innovation Academy (EIA), του European Institute of Innovation and Technology (EIT) και του Climate KIC-EIT.
  Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μαθήματα Σύντομης Διάρκειας (2-3 ECTS) Θερινού Εξαμήνου τα οποία διοργανώνει/ πιστοποιεί το ΚΕΠ.

Εγγραφή και επιτυχημένη ολοκλήρωση σε αριθμό μαθημάτων σύντομης διάρκειας, 2 ή 3 ECTS, τα οποία θα διοργανώνει το ΚΕΠ ή συνεργαζόμενοι φορείς σε εξειδικευμένα θέματα, όπως: Πνευματική Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία, Σχεδιαστική Σκέψη (Design Thinking), Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Μεθοδολογίες Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (Lean Startup Methodology), Tεχνολογικό Επιχειρείν, Rapid Prototyping and Makerspaces κλπ. Θα γίνεται προσπάθεια όπως τα μαθήματα αυτά δίνονται στη διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου και είναι ανοικτά και σε άτομα εκτός Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.


2. Μαθήματα Κορμού (Επιλογή τριών μαθημάτων από δυο διαφορετικά Τμήματα)

Εγγραφή και επιτυχημένη ολοκλήρωση μαθημάτων εξαμήνου, από κατάλογο υφιστάμενων μαθημάτων διαφόρων Τμημάτων του ΠΚ, στα οποία θα δοθεί πρόσβαση (δικαίωμα εγγραφής) στους φοιτητές που εγγράφονται στο Πρόγραμμα (προτεινόμενος κατάλογος μαθημάτων κορμού). Οι φοιτητές θα μπορούν, κατά περίπτωση, να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα σε αντικατάσταση προβλεπόμενων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματός τους, έτσι ώστε να μην αυξάνεται υπερβολικά ο φόρτος εργασίας τους στη διάρκεια των εξαμήνων.B. Πρακτική Άσκηση

Απαιτείται μια σημαντική, δημιουργική και πρακτική εμπειρία επιχειρηματικότητας έξω από την τάξη και την τυπική μάθηση. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού τρόπου σκέψης εφαρμόζοντας την προσέγγιση του “μαθαίνω κάνοντας”.

Το προτεινόμενο μοντέλο για πρακτική, ενθαρρύνει τους φοιτητές να περάσουν μέσα από μια διαδικασία έρευνας αγοράς και ανταγωνισμού, εύρεσης και κατανόησης του πελάτη - στόχου και της συμπεριφοράς του, ελέγχου υποθέσεων και πειραματισμού, δημιουργίας πρωτοτύπου και την ανάπτυξη μιας λύσης – επιχειρηματικού μοντέλου. Ενθαρρύνεται αλλά δεν απαιτείται η δημιουργία μιας πραγματικής επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες πρακτικής άσκησης (internship) σχετικές με την επιχειρηματικότητα μπορούν να γίνουν σε οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε υφιστάμενους οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Κύπρου και του εξωτερικού. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια μέχρι και 3 μήνες αναλόγως των μαθησιακών στόχων της πρακτικής άσκησης και του οργανισμού που θα επιλεγεί.

Αναλυτικά οι απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης είναι οι εξής:

 • Ο φοιτητής θα αναπτύξει μια καινοτόμα και νέα υπόθεση (όχι κάποια που έχει ήδη δουλέψει)

 • Η Πρακτική μπορεί να υποστηριχθεί από υφιστάμενες πρωτοβουλίες και προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και ανεξάρτητα .

 • Στο πλαίσιο της Πρακτικής μπορεί να αξιοποιηθούν οι πόροι του Μakerspace του ΚΕΠ.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής, οι φοιτητές θα λαμβάνουν την υποστήριξη είτε ακαδημαϊκού προσωπικού ή άλλων μεντόρων από το δίκτυο του ΚΕΠ.

 • Η πρόταση για την Πρακτική και το «τελικό προϊόν» θα αξιολογούνται από Επιτροπή του ΚΕΠ η οποία δύναται να περιλαμβάνει και πιθανούς τελικούς χρήστες του προϊόντος/υπηρεσίας.

 • Η τελική παρουσίαση προς την επιτροπή του ΚΕΠ δεν θα είναι του τύπου “παρουσίασης προς επενδυτές” αλλά περισσότερο μια συζήτηση του πώς προέκυψε η υπόθεση, πώς αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε το πρωτότυπο κ.α. Η αξιολόγηση θα είναι του τύπου Επιτυχία/Αποτυχία και θα επικεντρώνεται κυρίως στη διαδικασία της επιχειρηματικής εμπειρίας και στην χρήση της γνώσης που αποκομίσθηκε από την συμμετοχή στα ΚΕΠ 01 και ΚΕΠ 02.


Γ. Παρουσίαση

Απαιτείται από τους φοιτητές να παρουσιάσουν 2 φορές την Πρακτική τους:

Μια φορά σε μια ετήσια έκθεση αφίσας (Poster Session) που θα διοργανώνεται από το ΚΕΠ ανεξάρτητα ή στα πλαίσια μια άλλης εκδήλωσης και μια δεύτερη φορά σε μια περιοδική Παρουσίαση τύπου Colloquium. H 2η παρουσίαση θα εξυπηρετεί και το σκοπό της προώθησης του προγράμματος, της ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα στους φοιτητές του Προγράμματος, την ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα αλλά και το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα.

Go to top